Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ROUTECO B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor [Rotterdam] onder dossiernummer [57524637]. De aandacht van de Koper wordt in het bijzonder gevestigd op de bepalingen van artikel 13.

 

1 DEFINITIES

De volgende begrippen en uitdrukkingen die met een hoofdletter zijn weergegeven hebben de betekenis die hieronder is vermeld:

“Diensten” alle door de Routeco aan de Koper te leveren diensten zoals uiteengezet in een Specificatie;

“IE-rechten” betekent alle industriële en intellectuele eigendomsrechten onder meer, maar niet uitsluitend bestaande uit de merken, handelsnamen, auteursrechten, patenten, modelrechten en geregistreerde ontwerpen en alle andere intellectuele eigendomsrechten gebruikt of vervat in of in verband met de Producten en/of de Diensten

“Koper” betekent de (rechts)persoon die een Product koopt van Routeco;

“Overeenkomst” betekent de overeenkomst tussen Routeco en de Koper met betrekking tot koop en verkoop van Producten overeenkomstig de onderhavige Voorwaarden;

“Overmacht” heeft de betekenis als opgenomen in artikel 14;

“Order” betekent iedere door Koper aan Routeco gegeven opdracht tot het leveren van Producten, zoals opgenomen in het bestelformulier van de Koper, de aanvaarding van de offerte van Routeco, of enige andere vorm van bestelling van Koper, zoals het geval kan zijn;

“Producten” betekent de goederen en/of een gedeelte van de goederen zoals opgenomen in de Order;

“Routeco” de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Routeco B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 57524637;

“Specificatie” een specificatie voor de Producten, inclusief eventuele bijbehorende plannen en tekeningen, die schriftelijk zijn overeengekomen Routeco en de Koper;

“Voorwaarden” betekent de algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor [Rotterdam] en van tijd tot tijd aangepast in overeenstemming met artikel 16.4;

“Website” betekent: [www.routeco.com]

 

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Routeco Producten en/of Diensten van welke aard dan ook aan de Koper levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop• of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Routeco, voor de uitvoering waarvan door Routeco derden dienen te worden betrokken.

2.4 Deze Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Routeco en haar directie.

2.5 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

 

3 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Routeco zijn vrijblijvend, tenzij door Routeco schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Iedere Order houdt een aanbod in van de Koper om de Producten en/of Diensten van Routeco te kopen onder deze Voorwaarden. De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Routeco opgegeven Order(s) en Specificatie(s) en andere gegevens waarop Routeco zich baseert.

3.3 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra Routeco de geplaatste Order(s) schriftelijk of via elektronische weg heeft aanvaard of een begin met de uitvoering daarvan heeft maakt.

3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel  van Routeco of namens Routeco gedaan door verkopers, agenten vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Routeco slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Routeco zijn bevestigd.

3.5 Alle in aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, brochures, reclamemateriaal en/of op de website van Routeco vermelde beschrijvingen, maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarbij weergegeven tekeningen, afbeeldingen en overige illustraties hebben enkel tot doel een idee te geven van de beschreven Producten of Diensten en gelden slechts bij benadering en zijn geheel vrijblijvend.

3.6 De offertes van Routeco zijn te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst. Zij verliezen in ieder geval hun geldigheid na verloop van 30 dagen na dagtekening, tenzij Routeco uitdrukkelijk een andere termijn vermeldt op de offerte.

3.7 Routeco is gerechtigd (een) Order(s) te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten en/of Diensten te verbinden.

3.8 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten en/of Diensten.

 

4 PRODUCTEN EN SPECIFICATIES

4.1 De Producten worden beschreven in de catalogus van Routeco of haar Website, conform Specificatie.

4.2 Koper vrijwaart Routeco voor alle aanspraken, kosten, schade en verliezen (met inbegrip van enige directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, verlies van reputatie en alle rente, boetes en juridische en andere professionele kosten en uitgaven) in verband met een claim ingediend tegen Routeco vanwege een feitelijke of vermeende inbreuk op IE rechten van een derde partij die voortvloeien uit of in verband houden met het gebruik van de Specificatie door Routeco of door Koper verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst door Routeco worden gebruikt. Deze bepaling blijft gehandhaafd en van toepassing tussen Koper en Routeco, indien de Overeenkomst beëindigt.

4.3 Routeco behoudt zich het recht voor om de Specificaties te wijzigen of aan te passen, indien dit vereist is onder geldende wet- of regelgeving.

4.4 Routeco behoudt zich het recht voor om de Koper te verplichten de door haar te bepalen specifieke verpakkingsmateriaal voor bepaalde Producten te retourneren. Dit zal Routeco vermelden op de Offerte.

 

5 LEVERING EN RISICO

5.1 Levering geschiedt af fabriek of magazijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 De Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Routeco gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Koper.

5.4 Indien de Producten worden bezorgd behoudt Routeco zich het recht voor eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5.5 Door Routeco opgegeven levertermijnen worden zoveel als mogelijk in acht genomen, maar zijn slechts indicatief en gelden dus niet als voor de voldoening bepaalde termijnen als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. Routeco zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk daartoe na afloop van de overeengekomen levertermijn, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming door Koper is gegund die onbenut is verstreken, door Koper in gebreke is gesteld.

5.6 Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, te annuleren of afname van Producten te weigeren, indien Routeco de levertermijn heeft overschreden.

5.7 Routeco is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren. Routeco is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

5.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (artikel over garanties en klachten), dient Koper eventuele tekorten of beschadigingen van Producten en/of verpakking die bij de levering geconstateerd (kunnen) worden te (laten) vermelden op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer door Routeco in behandeling worden genomen. De administratie van Routeco is in dit verband beslissend.

 

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Geleverde of nog te leveren producten blijven eigendom van Routeco, totdat Koper aan alle verplichtingen, uit hoofde van de Overeenkomst of Order, of uit hoofde van enige eerdere Overeenkomst of Order, volledig heeft voldaan (het zogenoemde eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in artikel 92 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip van eventuele schadevergoeding, kosten, rente en dergelijke.

6.2 De Koper is verplicht naast het genoemde in het vorige lid aan Routeco, op het eerste verzoek van Routeco, onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de Koper ter zake deze Producten jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen.

6.3 Routeco is gerechtigd Producten terstond terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel 6.1 of Routeco goede gronden geeft te vrezen dat Koper in die verplichtingen zal tekortschieten. Koper zal daaraan alle medewerking verlenen. Alle kosten verbonden aan het terughalen van Producten komen voor rekening van Koper. Routeco is eveneens gerechtigd eventuele schade aan Producten op Koper te verhalen of eventuele waardevermindering van Producten aan Koper in rekening te brengen.

6.4 De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Routeco te bewaren.

6.5 Gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 6.1, is het Koper verboden Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Voorts is Koper verplicht Producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren.

 1. 6De Koper is verplicht om Routeco onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, indien:
  1. derden rechten op door Routeco onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten doen gelden of Koper weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde Producten te doen gelden;
  2. Koper voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling of tot haar faillissement in te dienen;
  3. Koper heeft vernomen dat één of meer van zijn schuldeiser(s) voornemens is (zijn) een aanvraag tot haar faillissement in te dienen;
  4. Koper (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement is gesteld;

6.7 Alle eventueel ten gevolge van dit artikel ontstane kosten komen voor rekening en risico van koper.

6.8 Bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt  de koopprijs, ongeacht andersluidend beding,  terstond opeisbaar.

 

7 GARANTIES EN KLACHTEN

7.1 Routeco zal de Producten leveren in overeenstemming met de Overeenkomst de Specificatie en garandeert gedurende een periode van [12] maanden vanaf het moment waarop de Producten zijn geleverd dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van gebreken ten gevolge van fabricage en/of materiaalfouten en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Routeco kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen terzake van de te leveren Producten of uit te voeren werkzaamheden.

7.2 Indien de door Routeco verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 1. 3Iedere vorm van garantie als bedoeld in artikel 7.1 komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:
  1. door het niet volgens de voorschriften van Routeco, opslaan, aansluiten, installeren, gebruiken en/of onderhouden van Producten;
  2. ten gevolge van het door Routeco volgen van de door Koper aangeleverde Specificatie;
  3. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de Producten verricht door anderen dan Routeco zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Routeco;
  4. verwaarlozing dan wel naar het oordeel van Routeco onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onderhoud van het Product;
  5. omstandigheden waar Routeco geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et ceter
  6. De Koper is gehouden het Product te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de Producten overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Routeco te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Routeco te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Routeco in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Routeco in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. 4 Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten.
 3. 5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. 6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Routeco de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door de Koper, terkeuze van Routeco, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Routeco te retourneren en de eigendom daarover aan Routeco te verschaffen, tenzij Routeco anders aangeeft.
 5. 7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Routeco, integraal voor rekening van de Koper.
 6. 8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
 7. 9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Routeco en de door Routeco bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

8 RETOURNERING

8.1 Koper is uitsluitend gerechtigd om Producten terug te zenden, indien en voor zover Routeco daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Voorafgaande aan retournering dient de Koper een retournummer bij Routeco aan te vragen, die zal dienen te worden vermeld bij al het papierwerk met betrekking tot de retournering van de betreffende Producten. Retourzendingen door Koper dienen in alle gevallen voldoende gefrankeerd aan één van de servicestations van Routeco te geschieden.

8.2 Routeco heeft het recht om de kosten voor de retourzending van geleverde Producten in rekening te brengen aan Koper. Koper volgt eventuele specifieke instructies van Koper met betrekking tot retournering te allen tijde op.

8.3 Retour gezonden Producten moeten fabrieksnieuw, courant en in de originele verpakking verpakt zijn. Eventueel ontbrekende onderdelen en beschadigde verpakkingen zullen door Koper aan Routeco worden vergoed.

8.4 Indien Koper zonder toestemming van Routeco Producten aan Routeco retourneert, is Routeco nimmer gehouden deze Producten aan Koper te crediteren. Zonder toestemming retour gezonden Producten staan ter vrije beschikking van Routeco.

8.5 Indien de Producten worden geretourneerd en er geen sprake is van een schending van de garantie zoals uiteengezet in artikel 7 dan behoudt Routeco zich het recht voor om een “restocking fee” van tenminste 20% van de factuurwaarde van de Producten in rekening te brengen.

 

9 PRIJZEN EN BETALING

9.1 Door Routeco opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer, verpakking, verzekering en dergelijke, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

9.2 Routeco is te allen tijde gerechtigd de opgegeven prijzen te wijzigen. Routeco zal Koper hierover tijdig informeren.

9.3 Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. De  datum van creditering van de bankrekening van Routeco geldt als datum van betaling.

9.4 Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim, zullen alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk  geheel  opeisbaar  worden en is Routeco terstond gerechtigd verdere levering aan Koper op te schorten. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.5 Alle buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die Routeco redelijkerwijs heeft moeten maken als gevolg van de niet-(tijdige) nakoming door Koper, komen voor rekening van Koper. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom

9.6 Betalingen van Koper strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente, vervolgens van door Routeco gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en tenslotte van eventueel door Routeco geleden schade en worden pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur.

9.7 Routeco kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Routeco kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.8 De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Routeco verschuldigde.

9.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.9 Indien er goede gronden bestaan voor het vermoeden dat Koper haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, is Koper verplicht om - op eerste verzoek van Routeco – daartoe genoegzame, door Routeco gewenste (aanvullende) zekerheid te verschaffen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst(en).

 

10 IE-RECHTEN

10. Routeco behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Routeco heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

 

11 GEHEIMHOUDING

11. Routeco en Koper zullen geheimhouding betrachten terzake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. De plicht tot geheimhouding eindigt niet na het beëindigen van de Overeenkomst.

 

12 OPSCHORTING EN ONTBINDING

12. Onverminderd de overige rechten van Routeco, is Routeco zonder enige ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd de Overeenkomst en/of Order geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

 1. Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Routeco uit de Overeenkomst voldoet, ook indien dit niet aan haar is toe te rekenen;
 2. Routeco omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond geven te vrezen dat Koper haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
 3. in geval van (een verzoek tot) faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper  niet langer  vrijelijk over  zijn vermogen kan beschikken dan wel ontbinding, staking of liquidatie van het bedrijf;
 4. indien behoorlijke nakoming door Routeco (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of blijvend onmogelijk is, ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet aan Routeco zijn toe te rekenen;
 5. Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Routeco kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Routeco gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 7. 2 Voorts is Routeco bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 8. 3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Routeco op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Routeco de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst;

12.4 Routeco behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

13 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1 Indien Routeco aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Routeco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Routeco is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3 De aansprakelijkheid van Routeco is te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, voorzover dit bedrag het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval niet overschrijd. De aansprakelijkheid van Routeco is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

13.4 Routeco is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

13.5 Routeco is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Routeco of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13.7 De Koper vrijwaart Routeco voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Routeco toerekenbaar is.

13.8 Indien Routeco uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Routeco zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Routeco, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Routeco en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

13.9 Koper vrijwaart Routeco tegen alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Koper aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Routeco geleverde Producten, behoudens indien en voor zover de Koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door de door Routeco geleverde Producten.

 

14 OVERMACHT

14.1 De gehoudenheid voor Routeco om haar verplichtingen na te komen wordt opgeschort gedurende de tijd dat zij wegens Overmacht niet kan nakomen.

14.2 Gelijk aan het onvermogen om na te komen staat de situatie waarin de nakoming ernstig worden belemmerd.

14.3 Onder Overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Routeco geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Routeco niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14.4 Van Overmacht is ondermeer, doch niet uitsluitend, sprake in de volgende omstandigheden: een tekort op de markt aan noodzakelijke grondstoffen, materialen en/of arbeidskrachten, arbeidsconflicten,  oorlog, oorlogsrisico’s, burgeroorlog, rellen, brand, aardbevingen, waterschade, overstromingen, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluitingen, import- en exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in apparatuur, en niet (tijdige) levering van noodzakelijke grondstoffen en materialen, water en/of energie aan Routeco

14.5 Gelijk aan Overmacht staan eveneens de omstandigheden genoemd in het vorige lid, voorkomend in het bedrijf van derden van wie Routeco grondstoffen, materialen, diensten, onderzoeksrapporten, monsters, berekeningen enz. betrekken en ontvangen.

14.6 Gelijk aan Overmacht staat eveneens de situatie waarin de omstandigheden genoemd in artikel 14.3 zich voordoen in het bedrijf van derden met betrekking tot opslag of vervoer van goederen, al dan niet uitgevoerd onder ons eigen beheer.

14.7 Indien als gevolg van Overmacht de opschorting van onze nakoming van (een deel van) de Overeenkomst langer dan twee maanden duurt, hebben beide Partijen het recht (de rest van) de Overeenkomst ontbonden te verklaren. Geen van beide Partijen zal in dat geval gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding. Eventuele vooruitbetalingen zullen worden teruggestort, met dien verstande dat de Koper zal betalen voor de door Routeco geleverde prestaties tot aan de dag van ontbinding of (al naar gelang het geval) deze prestaties worden verrekend overeenkomstig het overeengekomen factuurbedrag.

 

15 BESCHERMING DATA

15.1 Routeco is exclusieve distributeur van producten van Rockwell Automation Inc, a US corporation (“Rockwell”). De Koper geeft, door het aangaan van een Overeenkomst, uitdrukkelijk  toestemming aan Routeco haar (persoons)gegevens te verwerken onder meer bij het bestellen van software producten van Rockwell ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie- en beheerstaken van Routeco. Deze (persoons) gegevens zijn slechts toegankelijk voor Routeco en Rockwell en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Routeco hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

15.2 Voor zover Routeco de (persoons)gegevens ten behoeve van de Koper verwerkt, doet Routeco dit als bewaker van persoonsgegevens in de zin van de wet.

 

16 OVERIGE BEPALINGEN

 1. Overdracht rechten en plichten
  1. Routeco is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Koper geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.
  2. Koper mag de Overeenkomst of rechten en verplichtingen daaruit niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Routeco aan derden overdragen.
 2. 2 Derdenbeding. Geen enkele bepalingen in deze Voorwaarden kan worden opgevat als een zogenaamd derdenbeding in de zin van Artikel 6:253 lid 1 BW.
 3. 3 Wijziging. Tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, zijn afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst, de Order en de Voorwaarden uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen door Routeco.
 4. 4 Wijziging Voorwaarden. Routeco behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de Koper.

 

17 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Routeco en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Terzake alle geschillen met de Koper is bij uitsluiting bevoegd de competente rechter te Amsterdam, tenzij Routeco de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.

 

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ECOMMERCE-DIENST

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de eCommerce-dienst van Routeco B.V. (Online bestel- en informatie) dienst

 

1 INTERPRETATIE

 1. In deze voorwaarden betekent:

 

'VOORWAARDEN' de standaard algemene leveringsvoorwaarden vermeld in dit document en (tenzij de inhoud anders vereist) omvat alle speciale algemene voorwaarden die schriftelijk tussen Routeco en de Gebruiker zijn overeengekomen;

'CONTRACT' het contract voor de levering van de Dienst;

'DATA' alle data-informatie of ander materiaal in enig medium dat aan de Gebruiker door de Dienst via de Website of enig ander elektronisch middel wordt gecommuniceerd, en betekent ‘KLANTENREKENINGDATA’ alle Data die gegevens van de rekening van een individuele klant bij Routeco bevatten (inclusief, zonder beperkingen, gegevens van eventuele transacties, handelshistorie, algemene handelsvoorwaarden, facturering en betaling) al dan niet vermeld op een afschrift van die klantenrekening;

HOSTSERVER' de centrale computer, computers of het centrale computernetwerk waarop de Website en/of de Dienst en/of de Data door de Gebruiker zijn opgeslagen en/of toegankelijk voor de Gebruiker zijn;

WACHTWOORDEN’ alle wachtwoorden en/of identificatiemiddelen die op enig moment met betrekking tot de Dienst aan de Gebruiker door Routeco worden toegewezen of afgegeven;

ROUTECO’ Routeco Limited (ingeschreven in Engeland onder nummer 126 8846);

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN’ de standaard algemene verkoop en/of leveringsvoorwaarden voor goederen en/of diensten van Routeco (met periodieke wijzigingen);

DIENST’ de interactieve eCommerce online bestel- en informatiedienst van Routeco en omvat, waar de context dit vereist of toestaat, alle databases, diensten of faciliteiten die op enig moment de Dienst vormen;

AANVANGSDATUM’ de datum waarop de Dienst voor de eerste maal aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, hetzij door de toewijzing van de Wachtwoorden of anderszins;

EINDAPPARATUUR’ alle apparatuur (inclusief zonder beperkingen hardware en software) die het de Gebruiker mogelijk maakt toegang tot de Dienst, de Data en/of de Website te verkrijgen;

GEBRUIKER’ de persoon of het orgaan waaraan Routeco krachtens deze algemene voorwaarden de Dienst levert; ‘GEBRUIKERSSOFTWARE’ alle software die gebruikt wordt door of beschikbaar is voor de Gebruiker voor het verkrijgen van toegang tot de Data en/of het gebruik van de Dienst en/of het gebruik of browsen van de Website

WEBSITE’ de Website van Routeco Limited (en alle delen of pagina’s daarvan);

WEBSITEVOORWAARDEN’ de standaard toegangs- en gebruiksvoorwaarden van Routeco die van toepassing zijn op de Website (en met periodieke wijzigingen);

SCHRIJVEN’ kabel, faxtransmissie, e-mail en vergelijkbare communicatiemiddelen.

 

 1. Verwijzingen in deze Voorwaarden naar bepalingen van een statuut worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar die bepaling zoals gewijzigd, opnieuw van kracht geworden of uitgebreid op het relevante tijdstip.
 2. De kopjes in deze Voorwaarden zijn alleen gemakshalve vermeld en zijn niet van invloed op de interpretatie ervan.

 

2 DUUR EN BEËINDIGING

2.1. Het Contract wordt geacht te starten op de Aanvangsdatum en zal voortduren tot beëindiging door Routeco in overeenstemming met onderstaande bepaling 2.2, door een der partijen in overeenstemming met onderstaande bepaling 2.4 of door het intrekken van de Dienst door Routeco om ongeacht welke reden.

2.2 Routeco mag het Contract zonder kennisgeving opschorten of beëindigen indien (a) de Gebruiker een voorwaarde van het Contract, de Websitevoorwaarden of de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden schendt of niet nakomt en/of (b) de Gebruiker in staat van liquidatie komt te verkeren of afspraken of akkoorden aangaat met zijn crediteuren, of als een curator, beheerder of administratief curator wordt aangewezen ten aanzien van enige van zijn activa of bedrijven of in het geval dat een persoon het onderwerp van faillissementsprocedures is.

2.3 Routeco kan de Dienst en/of de Website of enig onderdeel van de Dienst en/of de Website opschorten of intrekken (hetzij in het algemeen of slechts met betrekking tot de Gebruiker) zonder aansprakelijkheid jegens de Gebruiker. Bij een dergelijke intrekking van de Dienst wordt het Contract geacht beëindigd te zijn.

2.4 Onverminderd de rechten van Routeco krachtens bovenstaande voorwaarde 2.2 kunnen beide partijen na schriftelijke kennisgeving hiervan aan de ander het Contract beëindigen.

2.5 Tenzij anders door Routeco overeengekomen, wordt het Contract onmiddellijk beëindigd als de Gebruiker om ongeacht welke reden niet langer een rekening bij Routeco heeft.

2.6 Verloop of vroegtijdiger beëindiging van het Contract doet geen afbreuk aan de opgebouwde rechten en

2.7 verplichtingen van partijen.

 

3 VERZORGING VAN, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENST

3.1 Als tegenprestatie voor de toezeggingen en convenanten van de Gebruiker die in deze Voorwaarden zijn beschreven, zal Routeco de Dienst en toegang tot de Data voor de Gebruiker verzorgen behoudens deze Voorwaarden die de verzorging en het gebruik van de Dienst regelen met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden op grond waarvan gebruik van de Dienst wordt gemaakt of beweerd wordt te worden gemaakt, door de Gebruiker.

3.2 Routeco mag de Wachtwoorden (of enig deel daarvan) op enig moment wijzigen na redelijke kennisgeving daarvan aan de Gebruiker. De Wachtwoorden zijn alleen voor het gebruik van de Gebruiker, zijn niet overdraagbaar en worden strikt vertrouwelijk bewaard. De Gebruiker stemt ermee in Routeco te vrijwaren tegen alle schade, vorderingen, eisen, schadevergoedingen of onkosten die zijn gemaakt door, verhaald worden op of betaald zijn door Routeco of enig bedrijf in dezelfde groep als Routeco als gevolg van alle gebruik van het Wachtwoord door een derde wanneer Routeco niet uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand hiervan toestemming voor dit gebruik heeft verstrekt. De Gebruiker                is verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van de Dienst en/of Data of andere activiteiten (al dan niet goedgekeurd door de Gebruiker) die plaatsvinden met toepassing van de Wachtwoorden van de Gebruiker.

3.3 De Gebruiker zal ervoor zorgen dat de werknemers die op een bepaald moment toegang tot de Dienst, de Data en/of de Website hebben voldoen aan deze Voorwaarden en de Websitevoorwaarden, en de Dienst en Data alleen namens de Gebruiker gebruiken. De Gebruiker heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat slecht deze bevoegde werknemers de Dienst en/of Data gebruiken en dat dergelijke werknemers alleen toegang hebben tot en gebruik maken van die Wachtwoorden en/of delen van de Dienst en/of Data waar zij op enig moment toegang tot mogen hebben of gebruik van mogen maken.

3.4 De Gebruiker zal Routeco onmiddellijk op de hoogte stellen indien de bevoegdheid tot toegang tot of gebruik van de Dienst van een van zijn werknemers is aangepast of ingetrokken. Als het dienstverband van een werknemer die bevoegd is tot gebruik of toegang van de Dienst en/of Data om enige reden wordt beëindigd, zal de Gebruiker de bevoegdheid tot toegang tot of gebruik van de Dienst van die persoon onmiddellijk intrekken en Routeco hiervan op de hoogte stellen.

3.5 Behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Routeco, zal de Gebruiker een derde niet toestaan of helpen de Dienst al dan niet namens de Gebruiker te gebruiken.

3.6 De Gebruiker stemt ermee in en bevestigt dat het gebruik en/of browsen van de Website door de Gebruiker geregeld wordt door de Websitevoorwaarden.

3.7 De gebruiker is verantwoordelijk voor de werking en staat van eventuele Eindapparatuur, Gebruikerssoftware en voor alle Internetverbindingen.

3.8 Routeco is gerechtigd, zonder kennisgeving, de afspraken voor toegang tot de Dienst, Data en/of de Website te wijzigen.

3.9 De Gebruiker is verantwoordelijk voor betaling van alle Internetverbindingen en kosten van voorzieningen.

3.10 Bij verloop of vroegtijdiger beëindiging van het Contract om ongeacht welke reden, zal de Gebruiker onmiddellijk met alle gebruik van de Wachtwoorden, de Dienst en de Data stoppen, alle papieren exemplaren vernietigen en alle uittreksels van de Data bewaard op disk of andere opslagmedia wissen (behalve eventuele Data van Klantenrekeningen die direct en alleen betrekking hebben op de Gebruiker en diens rekening bij Routeco).

 

4.  AUTEURSRECHTEN EN TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DATA

4.1 Behoudens andere bepalingen in deze Voorwaarde 4 en deze Voorwaarden, geeft Routeco aan de Gebruiker een kosteloze, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken en toegang tot de Data te verkrijgen. De bedoelde licentie kan op elk moment al dan niet in overeenstemming met deze Voorwaarden door Routeco worden ingetrokken en zal in elk geval automatisch eindigen bij de beëindiging van het Contract om ongeacht welke reden.

4.2 De Data (en enig deel daarvan) worden alleen door de Gebruiker voor intern bedrijfsgebruik gebruikt en worden op geen enkele andere wijze gebruikt, behalve met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Routeco en op de algemene voorwaarden die Routeco op enig moment kan voorschrijven. De Data en uittreksels daarvan mogen op het computerscherm van de Gebruiker worden getoond en de Gebruiker kan bovendien één kopie van dergelijke uittreksels afdrukken en downloaden en kan dergelijke uittreksels op disk of andere opslagmedia kopiëren, te allen tijde op voorwaarde dat dergelijke kopieën alleen kunnen worden gebruikt om vervolgens het bekijken door de Gebruiker te vergemakkelijken of om een enkel exemplaar op papier voor dit interne bedrijfsgebruik af te drukken.

4.3 De auteursrechten op de Data zijn en blijven het eigendom van Routeco en zijn (eventuele) licentiegevers. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze voorwaarden, mogen de Data niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd, verkocht, gereproduceerd, in licentie gegeven, in het openbaar worden getoond, verzonden, doorgezonden of opgeslagen op enig medium (inclusief enige andere website) of geheel of gedeeltelijk worden behandeld zonder de voorafgaande goedkeuring van Routeco en verder zal de Gebruiker de Data niet kopiëren, reproduceren, verkopen, in licentie geven of anderszins ter beschikking stellen aan een derde (inclusief klanten en verbonden bedrijven) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Routeco.

4.4 De Gebruiker mag alleen die Klantenrekeningdata bekijken en gebruiken die direct betrekking op de Gebruiker en zijn rekening bij Routeco hebben. Het is de Gebruiker, ongeacht of deze handelt namens zichzelf of via een derde, verboden Klantenrekeningdata (trachten) te verkrijgen, gebruiken, downloaden, kopiëren, bekend te maken of anderszins te verspreiden die niet direct en alleen betrekking op de gebruiker en zijn rekening bij Routeco hebben of die betrekking hebben op een derde en diens rekening bij Routeco, en de Gebruiker dient in elk geval dergelijke Klantenrekeningdata vertrouwelijk te behandelen.

4.6 De Gebruiker doet geen verklaringen en verricht geen handelingen die opgevat kunnen worden aan te geven dat hij enig recht op, enige aanspraak op of enig belang heeft in het eigendom of gebruik van enige van de Data, behalve krachtens de voorwaarden van het Contract en bevestigt dat niets dat in het Contract is opgenomen de Gebruiker het recht op, de aanspraak op of het belang in de Data geeft, behalve zoals hierbij is verleend.

4.7 Indien de Gebruiker verneemt dat een andere persoon, andere firma of ander bedrijf beweert dat de Dienst en/of de Data (of het gebruik van enige daarvan) inbreuk maken op enige rechten van een andere partij, zal de Gebruiker Routeco onmiddellijk volledige schriftelijke gegevens daarvan verstrekken en zich onthouden van commentaar of bevestiging daarover jegens derden.

4.8 Routeco zal de handelswijze bepalen voor alle procedures met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten op de Data en/of de Dienst, en zal naar eigen inzicht besluiten welke actie, zo nodig, dient te worden genomen met betrekking tot een inbreuk of vermeende inbreuk op dergelijke rechten of enige andere eis of tegeneis die wordt gebracht of gedreigd met betrekking tot dergelijke rechten.

4.9 De Gebruiker zal op verzoek van Routeco volledige medewerking aan Routeco verlenen bij elke actie, vordering of procedure die aanhangig wordt gemaakt of waarmee wordt gedreigd met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en/of de Data.

 

5. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

5.1 De gebruiker stemt ermee in en bevestigt dat, tenzij anders door Routeco overeengekomen, de levering van goederen en/of diensten door het Bedrijf aan de Gebruiker onderworpen is aan de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

5.2 Routeco behoudt zich het recht voor op enig moment een kredietlimiet voor de Gebruiker te bepalen en aan hem op te leggen met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten door Routeco aan de Gebruiker.

 

6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Routeco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onvermogen van de Gebruiker om toegang tot de Dienst, de Data en/of de Website te verkrijgen vanwege enige de storing en/of incompatibiliteit tussen de Eindapparatuur en/of de Gebruikerssoftware en de Dienst, de Website en/of de Hostserver, slechte of verstoorde telefoon- en/of Internetverbindingen of elektrische voeding, verstoring van andere communicatievoorzieningen (inclusief enige interne of externe netwerkdiensten), voor enige onderbreking of storing in de Dienst of toegang tot de Dienst en/of de Data vanwege enige technische storing van de Eindapparatuur, de Gebruikerssoftware en/of de Hostserver.

6.2 Routeco, zijn agenten of vertegenwoordigers onthouden zich van verklaringen of enige garantie, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, dat de Data accuraat, bijgewerkt of passend voor het doel zijn op het moment dat daar toegang toe wordt verkregen of anderszins, en Routeco is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade (inclusief zonder beperkingen winstderving of bedrijfsschade), kosten, onkosten of andere vorderingen van gevolgschade (en al dan  niet veroorzaakt door de nalatigheid van Routeco, zijn werknemers of agenten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruikmaken van of het onvermogen om gebruik te maken van de Data, de Dienst en/of de Website (inclusief alle materiaal daarin opgenomen) of uit enige actie of beslissing op grond van het gebruik van de Data, de Dienst en/of de Website (inclusief alle materiaal daarin opgenomen).

6.3 De Gebruiker zal Routeco vrijwaren tegen alle verlies, vorderingen, eisen, schadevergoedingen of onkosten die zijn gemaakt door, verhaald worden op of betaald zijn door Routeco of enig ander bedrijf in dezelfde groep als Routeco als gevolg van enige schending door de Gebruiker van deze Voorwaarden inclusief, zonder beperkingen inbreuk door de Gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van Routeco en/of een derde en verzuim door de Gebruiker van zijn verplichtingen krachtens Voorwaarde 4 hierboven.

6.1 Routeco zal niet aansprakelijk zijn jegens de gebruiker of geacht worden het Contract te schenden om reden van enig verzuim, enige vertraging of omissie door Routeco met betrekking tot het verlenen van de Dienst als de vertraging of het verzuim te wijten was aan een oorzaak buiten de redelijke invloedssfeer van Routeco inclusief zonder beperkingen storingen van telecommunicatielijnen, verbindingen of apparatuur of storingen of fouten in enige hardware of software.

 

7 OVERDRACHT

7. De Gebruiker mag de baten of de lasten van het Contract of enig deel daarvan niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Routeco

 

8 KENNISGEVINGEN

8. Alle kennisgevingen die krachtens deze Voorwaarden vereist of toegestaan zijn door een der partijen aan de ander, zullen schriftelijk worden gedaan en worden geadresseerd aan die andere partij op diens statutaire zetel of hoofdbedrijf of een ander adres dat op het relevante moment door de andere partij aan de partij die de kennisgeving doet is meegedeeld.

9 WIJZIGINGEN

9. Routeco heeft te allen tijde het recht om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te passen door de Gebruiker schriftelijk in kennis te stellen (hetzij persoonlijk of in het algemeen al dan niet door middel van de Website)

 

10. RECHT EN JURISDICTIE

10.1  Het Contract (inclusief zonder beperkingen de interpretatie ervan) wordt beheerst door het recht van Engeland en elke partij onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

10.2 Geen enkele afstandsverklaring door Routeco van enige schending van deze Voorwaarden door de Gebruiker wordt geacht een afstandsverklaring van enige volgende schending van dezelfde of een andere bepaling te zijn.

10.3  Als een bevoegde autoriteit bepaalt dat een bepaling in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden en het restant van de betreffende bepaling. Geen enkele persoon anders dan een partij bij het Contract heeft het recht een bepaling daarvan af te dwingen. Behalve wanneer een overeenstemming is aangegaan op grond waarvan eventuele rechten en/of verplichtingen in het Contract worden overgedragen aan of genoveerd aan een derde, zal niets in deze Clausule, op zichzelf, een zodanig effect hebben dat voorkomen wordt dat de rechtsverkrijger baat kan hebben bij de op deze wijze toegekende rechten en deze kan afdwingen.

10.4 Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Routeco voor dood of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten.

10.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst niettegenstaande dat de Gebruiker de ontvangstbevestiging niet heeft getekend.