CONDITIONS GENERALE

1. ALGEMEENHEDEN
1.1. Toepassing: Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in onze commerciële relaties. De koper wordt geacht deze aan te nemen door het louter feit van zijn bestelling. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de bestelbon van de koper, zijn enkel van toepassing mits schriftelijk akkoord van onzentwege. Zelfs in dat geval blijven huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk van afgeweken werd.
1.2. Bevoegdheid van de rechtbanken: Op alle contracten aangegaan door Routeco BV is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout en het Vredegerecht Turnhout, kanton Antwerpen bevoegd.
 
2. PRIJZEN, OFFERTEN EN BESTELLINGEN
2.1. Prijzen: Onze prijzen zijn netto en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, o.a. deze vermeld in artikel 3, vallen ten laste van de koper.
2.2. Offerten: Prijzen, ook mondeling meegedeeld, zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van onzentwege. De geldigheidsduur van de offerten is beperkt tot 30 dagen. Alle prijsofferten zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende materiaalprijzen s en tarieven. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen aan de geldende materiaalprijzen & tarieven op de datum van de bestelling.
2.3. Bestellingen: Een doorgegeven bestelling bindt de koper, maar onze firma staat er slechts voor in, na schriftelijke bevestiging. Indien, na uitvoering van vroegere bestellingen blijkt dat de voorraad onvoldoende is, behouden wij ons het recht voor de bestelling op te schorten of deze slechts gedeeltelijk uit te voeren. In geval van annulering van de bestelling door de koper, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde, met een minimum van 250 euro.
2.4 De leverancier behoudt het recht om af te zien van de uitvoering van een order zonder opgave van een specifieke reden.
 
3. LEVERINGEN
3.1. Risico: De goederen worden steeds verzonden op kosten en risico van de koper, zelfs indien ze franco door ons geleverd worden.
3.2. Leveringstermijn: De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden de verkoper niet. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
3.3. Voor spoedbestellingen zal een bijkomende transportkost worden aangerekend. De keuze van het vervoermiddel is aan ons tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4. Afhaling: Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen geschiedt op risico van de koper. Na het verstrijken van een termijn van 15 dagen zullen er kosten voor stockage worden aangerekend aan de koper.
3.5 Levering gebeurt op de locatie die op het bestelformulier wordt vermeld, of op iedere andere locatie die de partijen schriftelijk overeenkomen nadat wij de klant hebben geïnformeerd dat de goederen klaar zijn voor levering. De levering zal plaatsvinden zodra de goederen op die locatie zijn aangekomen.
 
4. TERUGNAME
Verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch omgeruild. Mits aan de terugzending voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden. In dat geval wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten, forfaitair bepaald op 25 % van de te crediteren waarde. Eventueel verhoogd afhankelijk van de status van het product bij de leverancier. De terugzending moet franco gebeuren.
 
5. KLACHTEN EN GARANTIE
5.1. Klachten: Alle klachten in verband met de levering of met de factuur moeten ons, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden binnen acht dagen na de leveringsdatum, resp. datum van de factuur. De goederen die het voorwerp zijn van een klacht, moeten te onzer beschikking blijven voor controle; ze zullen verondersteld worden als door de klant aanvaard, wanneer ze niet meer te herkennen of reeds verwerkt zijn. Enige betwisting of gebreken die niet binnen voorvermelde tijdspanne worden gemeld, worden geacht te zijn aanvaard.
5.2 Indien klant met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens ons in gebreke blijft, zijn wij bevoegd na voorafgaande ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige vergoeding van kosten, schade en intresten. Diezelfde bevoegdheid komt ons toe, indien klant in staking van betaling verkeert, in staat van faillissement wordt verklaard of indien beslag op goederen van klant wordt gelegd.
5.3. Garantie: De garantie is beperkt tot elke beschadiging door onze transporteur bij de levering vastgesteld. De productverantwoordelijkheid beperkt zich tot deze bepaald door de fabrikant. Om aanspraak te maken op garantie dienen de goederen in goede staat te zijn en te worden behandeld volgens de voorschriften van de fabrikant. Onze verantwoordelijkheid blijft in alle geval beperkt tot de waarde van de goederen. In geen enkel geval zullen wij verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of bijkomende schade. Wij behouden ons het recht voor om, in geval beroep wordt gedaan op een door ons verstrekte garantie, vrij te kiezen of wij hieraan tegemoetkomen door de goederen te herstellen of te vervangen of door de prijs terug te betalen. In de mate toegestaan door het Belgische recht zijn er geen andere remedies beschikbaar.
5.4. Bij verkoop van software en/of automatiseringscomponenten is er enkel een middelenverbintenis, nooit een resultaatsverbintenis. In functie hiervan dient, voorafgaandelijk een bestelling ter zake, de koper ons een schriftelijke en gedetailleerde analyse van zijn noodwendigheden en bedoelingen over te maken. Vervolgens zal, per transactie, een lastenboek opgesteld worden en zal de overeenkomst pas als gesloten mogen beschouwd worden nadat de bepalingen van het lastenboek schriftelijk door ons bevestigd zijn. Deze bepalingen maken het contractuele kader uit tussen de klant en Routeco BV en begrenzen eveneens onze informatieplicht. Het verstrekken van adviezen gebeurt volledig vrijblijvend en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege.
5.5. Intellectuele eigendomsrechten: Intellectuele eigendom die door Routeco BV wordt gecreëerd gedurende de uitvoering van de overeenkomst, bij het ontwerpen, produceren of leveren van goederen, of die op enige andere wijze in verband staat met de door Routeco BV geleverde goederen of verrichte diensten, blijft eigendom van Routeco BV. Niets in deze voorwaarden zal geacht worden de klant een licentie of enig ander gebruiksrecht te hebben gegeven op intellectuele eigendom van Routeco BV.
5.6. Alle logo’s, handelsnamen of handelsmerken (“Merken”) die eigendom zijn van Routeco BV of die door Routeco BV worden gebruikt zijn eigendom van Routeco BV. Routeco BV behoudt zich het recht voor op alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het gebruik van deze Merken. De klant mag deze Merken, of andere gelijkaardige merken, niet gebruiken en mag evenmin hun gebruik toestaan zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Routeco BV.
 
6.SPECIALE VERPAKKING
Alle speciale verpakking (zoals paletten, containers, ...) blijven onze eigendom en worden gratis ter beschikking van de klant gesteld gedurende een periode van 6 maanden, welke begint op het einde van de leveringsmaand. Indien de verpakking niet binnen deze termijn wordt teruggezonden, wordt deze gefactureerd aan klant met vermelding van het verpakkingsmateriaal en datum van levering. Enkel verpakkingsmaterialen die binnen de 12 maanden na facturatie worden teruggezonden naar Routeco BV. worden voor 100% gecrediteerd.
 
7. BETALING
7.1. Betaaltermijn: Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Routeco BV tenzij anders werd overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen vervaldag, worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk inbaar. In geval van gedeeltelijke of volledige laattijdige betaling van een factuur, hebben wij het recht de onmiddellijke voldoening te eisen van alle goederen die werden besteld (ongeacht of de levering daarvan reeds is uitgevoerd of in uitvoering is). Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
7.2. Intresten: Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd, gelijk aan de gerechtelijke intrestvoet verhoogd met 3 % en met een minimum intrestvoet van 12% te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling.
7.3. Kredietbeperking: Het factuurbedrag zal verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 2 %, dat verschuldigd is indien de betaling ons niet voor de voorziene vervaldag toekomt. Deze forfaitaire verhoging belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten.
7.4. Schadevergoeding: Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15 %, met een minimum van 75 euro, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten en dit onverminderd de gerechtskosten en bovenop de verwijlintresten.
7.5. Wissels: Betaling met geaccepteerde wissels kan enkel gebeuren met ons voorafgaand akkoord. In dat geval worden forfaitair kosten aangerekend voor de periode tussen de vervaldag van de facturen en de vervaldag van de wissel, gebaseerd op de gerechtelijke intrestvoet, verhoogd met 3 %. Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in. Deze algemene voorwaarden blijven derhalve geldig, ook indien betaling met wissels gebeurt. Dit geldt ook voor wat betreft de verwijlintresten en schadebeding.
7.6. Kosten: Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Indien wij voor de invordering van het verschuldigde buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maken, zijn deze voor rekening van de klant, met een minimum van 75 EUR voor de buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar, zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven verworven door de verkoper ter
vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van herverkoop van de
goederen, zelfs verwerkt, eigendom van verkoper, draagt de koper vanaf heden aan de
verkoper alle vorderingen over, resulterend uit deze herverkoop.
8.2 Wij zijn gerechtigd de goederen zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, indien klant enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, onverminderd onze overige bevoegdheden ingevolge de wet.
8.3 Klant is verplicht ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, dat derden rechten doen gelden, waaronder begrepen het leggen van beslag door derden op goederen waarop eigendomsvoorbehoud te onze gunste rust. Voorts dient klant derden terstond mede te delen, dat de goederen onze eigendom zijn.
8.4 Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
9. COMPENSATIE
De compensatie van bestaande schulden en vorderingen tussen koper en verkoper gebeurt van rechtswege.
10 OVERMACHT
Indien wij door een niet aan ons toerekenbare tekortkoming verhinderd zijn de overeenkomst uit te voeren, zijn wij bevoegd de overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, zonder enigerlei recht op schadevergoeding voor klant. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan ons toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door onvoorziene overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, niet of niet-tijdige levering door onze leveranciers door welke oorzaak ook, stakingen en andere collectieve acties, van werknemers in of buiten ons bedrijf, brand, machinebreuk, natuurrampen, oorlogssituaties, opstand, oproer en kernrampen.
11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winsten, gederfde omzet of verlies van gegevens die zou ontstaan door ons handelen of onze nalatigheid.
11.2. In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan door het Belgische recht, onze totale aansprakelijkheid ten aanzien van u beperkt tot de prijs (excl. BTW) van de goederen die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan u. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld is door ons of één van onze aangestelden, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, acquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en zelfs in geval van zware fout van ons en bovendien in geval van zware en opzettelijke fout van onze aangestelden.
11.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gebreken in de goederen die ontstaan door handelingen of nalatigheid van u, uw werknemers of andere aangestelden zoals, maar niet beperkt tot, het niet naleven van onze aanbevelingen m.b.t. het gebruik en de bewaring van de goederen, het gebruik van de goederen samen met andere goederen, het foutief gebruik van de goederen of de normale slijtage van de goederen.
11.4. U zal ons volledig schadeloos stellen voor alle kosten, uitgaven, schade of aanspraken van een derde partij die voortvloeien uit of verbonden zijn aan enige handeling, nalaten en/of niet-naleving van deze voorwaarden van u.
11.5. In de mate toegestaan door het Belgische recht, garanderen wij niet dat de goederen geen inbreuk uitmaken op de rechten van derden.
11.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan personen of goederen overeenkomstig de wet van 25 februari 1991 indien deze schade (mede) door de schuld van het slachtoffer wordt veroorzaakt.